Công thức as soon as trong tiếng anh đầy đủ nhất

Công thức as soon as được dùng để miêu tả hành động sẽ xảy ra ngay sau khi một hành động khác hoàn tất. Đây là một trong những cấu trúc thuộc liên từ phụ thuộc. Trong bài viết này, Thư viện bài giảng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng cũng như các ví dụ về công thức này.

Tổng quan về công thức as soon as

Cấu trúc as soon as là một cấu trúc tiếng Anh thường được sử dụng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra ngay khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng hoặc một thời điểm nhất định được đạt đến. “As soon as” là một liên từ phụ thuộc

Công thức As Soon As trong tiếng Anh
Công thức As Soon As trong tiếng Anh

Ví dụ

 • As soon as she finishes her homework, she will go to bed. (Khi cô ấy hoàn thành bài tập về nhà, cô ấy sẽ đi ngủ.)
 • I’ll let you know as soon as I hear back from the boss. (Tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi tôi nhận được câu trả lời từ ông chủ.)
 • As soon as the sun sets, it gets cooler outside. (Khi mặt trời lặn, thời tiết bên ngoài trở nên mát mẻ hơn.)

Công thức as soon as

Công thức as soon as ở quá khứ

Để diễn tả hai hành động nối tiếp nhau trong quá khứ, ta có thể sử dụng công thức “as soon as” trong quá khứ đơn

Cụ thể:  S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ hoàn thành)

Ví dụ

 • As soon as I finished my work, I went to bed. (Ngay sau khi tôi hoàn thành công việc, tôi đã đi ngủ.)
 • As soon as the movie ended, we left the theater. (Ngay sau khi phim kết thúc, chúng tôi đã rời khỏi rạp chiếu phim.)

Công thức as soon as ở hiện tại

Được sử dụng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra ngay khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng hoặc một thời điểm nhất định được đạt đến trong hiện tại.

Cụ thể: S1 + V (hiện tại đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn)

Ví dụ

 • As soon as I finish my breakfast, I will start working. (Khi tôi hoàn thành bữa sáng, tôi sẽ bắt đầu làm việc.)
 • We will go to the beach as soon as the weather clears up. (Chúng tôi sẽ đến bãi biển ngay khi thời tiết trở nên đẹp hơn.)

Công thức as soon as ở tương lai

Được sử dụng để diễn tả một hành động sẽ xảy ra ngay sau khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng hoặc một thời điểm nhất định được đạt đến trong tương lai.

Cụ thể: S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/ hiện tại hoàn thành)

Ví dụ

 • As soon as I graduate, I will start my own business. (Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ bắt đầu kinh doanh riêng của mình.)
 • We will leave for the airport as soon as the taxi arrives. (Chúng tôi sẽ rời khỏi đến sân bay ngay sau khi taxi đến.)
Cấu trúc As soon as
Cấu trúc As soon as

Các trường hợp đặc biệt của công thức as soon as

Sử dụng công thức as soon as ở đầu câu

Nếu đặt ở đầu câu, công thức as soon as sẽ được sử dụng để diễn tả hai hành động chưa xảy ra tại thời điểm nói.

Cấu trúc:  “As soon as + S + V (present) …, S + will + V(inf)…..”

Ví dụ

 • “As soon as I finish my work, I will go for a walk.” (Ngay khi tôi hoàn thành công việc, tôi sẽ đi dạo.)
 • “As soon as she arrives, we will start the meeting.” (Ngay khi cô ấy đến, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp.)

Sử dụng công thức as soon as trong câu đảo ngữ

Cụ thể: As soon as + S + V (past)…, S + V (past)… -> No sooner/Hardly + had + S + V (past participle) + than/when + S + V (past)

Ví dụ

 • As soon as the movie ended, did we realize how much time had passed. (Khi bộ phim kết thúc, chúng tôi mới nhận ra đã mất rất nhiều thời gian)
 • As soon as the sun sets, will the temperature drop quickly. (Khi mặt trời lặn, nhiệt độ sẽ giảm nhanh chóng)
 • As soon as the baby started crying, did his mother pick him up. (Khi em bé bắt đầu khóc, mẹ anh ta lập tức đưa em bé lên)
Sử dụng công thức as soon as trong câu đảo ngữ
Sử dụng công thức as soon as trong câu đảo ngữ

Công thức as soon as possible

“As soon as possible” (ASAP) là một cấu trúc được sử dụng để diễn tả mong muốn làm việc gì đó ngay lập tức với thái độ lịch sự và tôn trọng.

Ví dụ

 • “Could you please send me the report as soon as possible?” (Bạn có thể gửi báo cáo cho tôi sớm nhất có thể được không?)
 • “I need your answer as soon as possible.” (Tôi cần câu trả lời của bạn càng sớm càng tốt.)

Công thức as soon as possible thường được sử dụng trong các tình huống cần giải quyết hoặc trả lời một yêu cầu càng sớm càng tốt.

Một số dạng bài tập vận dụng

Bài tập 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

 1. I will call you as soon as I _____________ (get/receive) the package.
 2. As soon as she _____________ (finish/finished) the book, she will lend it to me.
 3. We can go swimming as soon as it _____________ (stop/stops) raining.
 4. As soon as they _____________ (arrive/arrived), we will start the meeting.
 5. She will take a shower as soon as she _____________ (get/gets) home.
 6. He will order pizza as soon as he _____________ (decide/decides) what toppings he wants.
 7. As soon as he _____________ (receive/received) the email, he replied to it.
 8. I will start the car as soon as I _____________ (find/found) my keys.
 9. She will clean the house as soon as she _____________ (finish/finished) her breakfast.
 10. We will leave for the concert as soon as it _____________ (begin/begins).

Bài tập 2: Hoàn thành câu với công thức as soon as

 1. _____________ he _____________ his work, he will go for a walk. (finish)
 2. I will inform you _____________ I _____________ more information. (get)
 3. She will start cooking dinner _____________ she _____________ home from work. (come)
 4. We will go to the park _____________ it _____________ raining. (stop)
 5. _____________ I _____________ my car, we can leave for the party. (wash)
 6. I will call you _____________ I _____________ a decision. (make)
 7. _____________ I _____________ to the bank, I will withdraw some money. (go)
 8. He will give you the money _____________ he _____________ his paycheck. (receive)
 9. She will start her homework _____________ she _____________ dinner. (finish)
 10. We will watch the movie _____________ it _____________ too late. (get)

Đáp án tham khảo

Bài tập 1

 1. I will call you as soon as I receive the package.
 2. As soon as she finishes the book, she will lend it to me.
 3. We can go swimming as soon as it stops raining.
 4. As soon as they arrive, we will start the meeting.
 5. She will take a shower as soon as she gets home.
 6. He will order pizza as soon as he decides what toppings he wants.
 7. As soon as he received the email, he replied to it.
 8. I will start the car as soon as I find my keys.
 9. She will clean the house as soon as she finishes her breakfast.
 10. We will leave for the concert as soon as it begins.

Bài tập 2

 1. As soon as he finishes his work, he will go for a walk.
 2. I will inform you as soon as I get more information.
 3. She will start cooking dinner as soon as she comes home from work.
 4. We will go to the park as soon as it stops raining.
 5. As soon as I wash my car, we can leave for the party.
 6. I will call you as soon as I make a decision.
 7. As soon as I go to the bank, I will withdraw some money.
 8. He will give you the money as soon as he receives his paycheck.
 9. She will start her homework as soon as she finishes dinner.
 10. We will watch the movie as soon as it doesn’t get too late.

Trên đây là tất cả các dạng câu của công thức as soon asBài giảng online đã chia sẻ với các bạn. Các bạn hãy luyện bài tập một cách thường xuyên để có thể sử dụng thành thạo hơn nhé!

Xem thêm: Công thức unless: Cách dùng và bài tập vận dụng