Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 5 / Tiếng Anh / Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 tập 1 – Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 tập 1 – Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 tập 1 – Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 5 tập 1 gồm 10 Unit, từ Unit 1 đến Unit 10.. Mỗi Unit đều có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức gồm 4 phần: Competences (Năng lực), Sentence patterns (Mẫu câu), Vocabulary (Từ vựng) và Phonics (Ngữ âm). Tại mỗi Lesson học sinh đều được rèn luyện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Cùng Trắc nghiệm online tìm hiểu chi tiết nội dung của cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 tập 1 – Giáo dục Việt Nam ngay dưới đây.

Tieng Anh 5 Tap 1 nxb giao duc viet nam

Nội dung sách

Unit 1: What’s Your Address?

Bài 1: Địa chỉ của bạn là gì?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about someone’s address.

 2. Lesson 2

  What’s the … like? It’s …

 3. Lesson 3

  Word stress: ‘city, ‘village, ‘mountains, ‘tower.

Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?

Bài 2: Mình luôn dậy sớm. Còn bạn thì sao?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about someone’s daily routine.

 2. Lesson 2

  How often … ? I … every day/once/twice a week/month.

 3. Lesson 3

  Word stress: always, ‘usually, ‘often, sometimes.

Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

Bài 3: Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about past holidays and means of transport.

 2. Lesson 2

  How did you get there? I went there by …

 3. Lesson 3

  Word stress: ‘motorbike, ‘underground, ‘holiday, ‘family.

Unit 4: Did You Go To The Party?

Bài 4: Bạn đã đi dự tiệc phải không?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about what someone did at a party.

 2. Lesson 2

  Did you … ? – Yes, I did. / No, I didn’t.

 3. Lesson 3

  Word stress: ‘party, ‘Sunday, en’joyed, in’vite.

Unit 5: Where Will You Be This Weekend?

Bài 5: Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about where someone will be, what someone will do.

 2. Lesson 2

  Where will you be next week? I think I’ll … What will you do? I don’t know. I may …

 3. Lesson 3

  Word stress: ‘seaside, ‘island, ‘countryside.

Review 1

Ôn tập 1

 1. Review

  Page 36.

 2. Short story

  Cat and Mouse 1

Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?

Bài 6: Hôm nay bạn có bao nhiêu bài học?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about lessons.

 2. Lesson 2

  How many lessons do you have today? I have… How often do you have…? I have it + frequency expression.

 3. Lesson 3

  Sentence stress: ‘How many ‘lessons do you ‘have to’day? I ‘have ‘four.

Unit 7: How Do You Learn English?

Bài 7: Bạn học tiếng anh như thế nào?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about how someone learn English.

 2. Lesson 2

  How do you learn English? I… Why do you learn English? Because I want to…

 3. Lesson 3

  Sentence stress: ‘How do you ‘practise ‘speaking? I ‘speak ‘English ‘every ‘day.

Unit 8: What Are You Reading?

Bài 8: Bạn đang đọc cái gì?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about what story/book someone is reading.

 2. Lesson 2

  What are you reading? I’m reading… What’s … like? He’s/She’s…

 3. Lesson 3

  Sentence stress: ‘What are you ‘reading? I’m ‘reading The ‘Fox and the ‘Crow.

Unit 9: What Did You See At The Zoo?

Bài 9: Bạn đã thấy gì ở sở thú?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about animals in a zoo.

 2. Lesson 2

  What did the … do when you were there? They…

 3. Lesson 3

  Sentence stress: ‘When did you ‘go to the ‘zoo? I ‘went there ‘yesterday.

Unit 10: When Will Sports Day Be?

Bài 10: Hội thao sẽ khi nào?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about school events.

 2. Lesson 2

  When will … be? It’ll be on… What are you going to do? I’m going to…

 3. Lesson 3

  Sentence stress: ‘When will ‘Sports ‘Day ‘be? It’ll be on ‘Saturday.

Review 2

Ôn tập 2

 1. Review

  Page 70.

 2. Short story

  Cat and Mouse 2

Xem sách online

Tải sách

download button