Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 5 / Tiếng Anh / Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 tập 2 – Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 tập 2 – Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 tập 2 – Giáo dục Việt Nam

Cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 5 tập 2 – Giáo dục Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, Gồm 10 Unit với 3 Lesson mỗi unit. Học sinh sẽ được học 60 tiết tiếng Anh trong một năm học lớp 5 cùng với một số tiết ôn tập.

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 tập 2 gồm 10 Unit, từ Unit 11 đến Unit 20. Mỗi Unit đều có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức gồm 4 phần: Competences (Năng lực), Sentence patterns (Mẫu câu), Vocabulary (Từ vựng) và Phonics (Ngữ âm). Tại mỗi Lesson học sinh đều được rèn luyện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Tìm hiểu chi tiết nội dung của sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 tập 1 – Giáo dục Việt Nam cùng Ngân hàng đề thi dưới đây.

Tieng Anh lop 5 tap 2 nxb giao duc

Nội dung sách

Unit 11: What’s The Matter With You?

Bài 11: Có chuyện gì với bạn thế?

 1. Lesson 1

  Ask and answer questions about common health problems. Sentence Patterns: What’s the matter with you? I have…

 2. Lesson 2

  Giving and responding to advice on common health problems. Sentence Patterns: You should/shouldn’t … Yes, I will./OK, I won’t.

 3. Lesson 3

  Intonation: What’s the matter with you? I have a headache.

Unit 12: Don’t Ride Your Bike Too Fast!

Bài 12: Đừng đi xe đạp quá nhanh!

 1. Lesson 1

  Expressing and responding to concerns about possible accidents at home. Sentence Patterns: Don’t…! OK. I won’t.

 2. Lesson 2

  Asking and answering questions about accident prevention. Sentence Patterns: Why shouldn’t …? Because …

 3. Lesson 3

  Intonation: Don’t play with the knife! OK, I won’t.

Unit 13: What Do You Do In Your Free Time?

Bài 13: Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about what someone does in his/her free time. Sentence Patterns: What do you do in your free time? I …

 2. Lesson 2

  Asking and answering questions about what a family member does in his/her free time. Sentence Patterns: What does your … do in his/her free time? He/She …

 3. Lesson 3

  Intonation: What do you do in your free time? I surf the Internet.

Unit 14: What Happened In The Story?

Bài 14: Chuyện gì xảy ra trong câu chuyện?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about what happened in the story. Sentence Patterns: What happened in the story? First,/Then/Next,/In the end,…

 2. Lesson 2

  Asking and answering questions about someone’s opinion of book/story character. Sentence Patterns: What do you think of…? I think …

 3. Lesson 3

  Intonation: What happened in the story? First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island.

Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?

Bài 15: Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about what someone would you like to be in the future. Sentence Patterns: What would you like to be in the future? I’d like to be a/an…

 2. Lesson 2

  Asking for and giving reasons. Sentence Patterns: Why would you like to be a/an…? Because I’d like to…

 3. Lesson 3

  Intonation: What would you like to be in the future? I’d like to be a nurse.

Review 3

Ôn tập 3

 1. Review

  Page 36.

 2. Short story

  Cat and mouse 3.

Unit 16: Where’s The Post Office?

Bài 16: Bưu điện ở đâu?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about directions. Sentence Patterns: Excuse me, where’s the… It’s…

 2. Lesson 2

  Asking and answering questions about means of transport. Sentence Patterns: How can I get to…? You can…

 3. Lesson 3

  Intonation: Where’s the post office? It’s opposite the stadium.

Unit 17: What Would You Like To Eat?

Bài 17: Bạn muốn ăn gì?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about what someone would you like to eat or drink. Sentence Patterns: What would you like to eat/drink? I’d like.., please.

 2. Lesson 2

  Asking and answering questions about quality of food and drink. Sentence Patterns: How many/much… do you eat/drink every day? I eat/drink…

 3. Lesson 3

  Intonation: What would you like to eat? I’d like a banana, please.

Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

Bài 18: Thời tiết ngày mai sẽ thế nào?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about the weather. Sentence Patterns: What will the weather be like tomorrow? It will be … and …

 2. Lesson 2

  Asking and answering questions about the seasons. Sentence Patterns: What’s … like in your country? – It’s … There is/are …

 3. Lesson 3

  Intonation: What will the weather be like tomorrow? It will be hot and sunny.

Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

Bài 19: Bạn muốn viếng thăm nơi nào?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about which place would someone like to visit. Sentence Patterns: Which place would you like to visit, … or …? I’d like to visit …

 2. Lesson 2

  Asking and answering questions about someone’s opinons about a place. Sentence Patterns: What do you think of …? It’s more … than I expected.

 3. Lesson 3

  Intonation: Which place would you like to visit, Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Bài 20: Cái nào náo nhiệt hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở làng quê?

 1. Lesson 1

  Asking and answering questions about compare places. Sentence Patterns: Which one … or …? I think …

 2. Lesson 2

  Asking and answering questions about compare places. Sentence Patterns: Which one is more …, … or …? I think …

 3. Lesson 3

  Intonation: Which one is bigger, London or Hue? – I think London is.

Review 4

Ôn tập 4

 1. Review

  Page 70

 2. Short story

  Cat and mouse 4

Xem sách online

Tải sách

download button